షాయరీ

రేపు

పిట్ట అలిగింది
ఎందుకో తెలుసా?
రేపటికోసం గింజలేవీ దాయలేదని  !

పిల్లల్ని ఆప్యాయంగ దగ్గరకు తీసుకుంటె
అంటరాని ప్రేమ నీదని కసురుకున్నది

ప్రశాంతమైన  గూటినుండి ఒక పూచికపుల్ల నేలమీద రాలిపడ్డది
గాలి అలికిడి వినిపించలేదు

చెట్టుమీది ఆకులు మౌనవ్రతంలో వున్నట్టున్నయి

కప్పుకోవడానికి  ఏమీలేక
చలికి గడ్డకట్టి కొమ్మలన్నీ బిగుసుకుపోయినయి

గూటిలో కువకువల రాగతంత్రులు వున్నట్టుండి తెగిపోయినయి

ఉలుకూ…పలుకూ లేని సంగీతస్వరాలు
భయంభయంగ చీకటి చెవిని కోత్తానయి

కొండలనడ్మ చిక్కుకుని ఎంతకూ రాని పొద్దుపొడుపును చిన్ని పిచ్చుకలు
తమ ముక్కులతో పొడుత్తానయి

దూరంగా గాఢనిద్రలో వున్న సముద్రం
రేపటి తుఫాను హెచ్చరికను మోసుకొచ్చింది

-బండారి రాజ్ కుమార్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


   Type Comments in Indian languages (Press Ctrl+g to toggle between English and Hindi OR just Click on the letter)