షాయరీ

చర్మ గీతం

నేను కారు   నలుపు నా భర్త పాల తెలుపు కూతురు వర్ణం  తండ్రిదే కొడుకు మాత్రం నా పోలిక...

షాయరీ

రాయడం గాదు, దర్శించాలి

    అమరవీరుల స్తూపంమీద రెపరెప లాడుతున్న జెండాను తాకిసూడు నీ బందాగుండెలో అగ్గిరాజుకుంటుంది అధికారంపక్కతడపాలని …………. వొట్టిసెట్టెక్కి...

షాయరీ

ఎక్ చాదర్ ఐసేభీ…!!

అదాటున వెనుకనుంచి అల్లుకొనే చేతులు ఫలానా తెలిసే చేసే చోటీసీ చేతలు మాలో ఇవి తప్పవు భాభీ జాన్…...

షాయరీ

ఎనిమిదో మెట్టు

భూమికి అవతల భూగర్భ ద్వారాల దగ్గర కొందరు మనుషులు ఆరడుగుల నిజాల్ని కప్పుకోకుండా నగ్నంగా దేవదారులై నిల్చున్నారు పరిశోదకులకందని...

షాయరీ

ధోకా

– నబీ కరీమ్ ఖాన్ భారత దేశము నా మాతృభూమి భారతీయులందరూ నా సహోదరులు నేను నా దేశాన్ని...

షాయరీ

సంజె కెంజాయ

-దేశరాజు చలి పరదాలు దించే సంజె వేళ- లంకంత ఇంట్లో అమ్మ ఒక్కత్తే. ఎక్కడి నుంచో గాలి రేపుతూ...

షాయరీ

యుద్ధమంటే….

అరణ్య కృష్ణ   బాంబులేస్తే ధ్వంసమైపోయేది రహదారులు భవనాలేనా? అప్పటిదాకా పుల్లా పుడకా ముక్కున కరిచి కట్టుకున్న నాగరీకతలన్నీ...